Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring legt uit hoe UK Clinics Glasgow Ltd ("DHI Netherlands", "wij", "ons" of "onze") uw informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. De Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en producten, met uitzondering van de producten die een aparte Privacyverklaring hebben.

Indien van toepassing stemt u in met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring telkens wanneer u onze producten of diensten gebruikt, dus we raden u aan dit document volledig te lezen en contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonlijke informatie is informatie die gebruikt kan worden om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat ook anonieme informatie die gekoppeld is aan informatie die gebruikt kan worden om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat geen informatie die onomkeerbaar geanonimiseerd of geaggregeerd is, zodat wij u niet langer kunnen identificeren, noch in combinatie met andere informatie, noch in combinatie met andere informatie, noch anderszins.

 

Hier volgt een beschrijving van de soorten persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

Welke persoonlijke informatie we verzamelen

Afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt, verzamelen wij verschillende soorten persoonlijke informatie van of over u.

Wij verzamelen en verwerken alleen de noodzakelijke gegevens en informatie zoals u die aan ons geeft, met uw uitdrukkelijke toestemming, wanneer u een opdracht aan ons bedrijf toewijst of wanneer u contact met ons opneemt voor de toewijzing van een opdracht of het verkennen van samenwerking. Deze gegevens worden op elke legale manier verzameld (bijv. e-mail, post, telefoon, van onze website, persoonlijk, etc.). Deze kunnen bestaan uit namen, telefoonnummers, persoonlijke status, elektronische en fysieke postadressen, documenten die u ons toestuurt of aflevert, etc. De lijst is indicatief en niet beperkend.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

In het algemeen gebruiken we persoonlijke informatie om onze producten en diensten te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten aan te bieden en om ons en onze gebruikers te beschermen. DHI Netherlands verzamelt, verwerkt en bepaalt hoe uw persoonlijke informatie wordt verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens voor de volgende doeleinden:

Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten: Wij gebruiken persoonlijke informatie om ons te helpen onze producten, diensten en reclame te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen. Dit omvat het gebruik van persoonlijke informatie voor doeleinden zoals gegevensanalyse, onderzoek en audits. Deze verwerking is gebaseerd op onze legitieme interesse in het aanbieden van producten en diensten en voor de bedrijfscontinuïteit. Communiceren met u: Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming kunnen wij persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot de eigen producten en diensten van DHI Netherlands en om u te informeren over ons beleid en onze voorwaarden. Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen die u marketingcommunicatie kunnen sturen met betrekking tot hun producten en diensten. Als u geen e-mailberichten meer wilt ontvangen voor marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op om u af te melden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt.

Het aanbieden en meten van gerichte advertenties en diensten: Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming kunnen wij persoonlijke informatie gebruiken om uw ervaring met onze producten en diensten, op websites en toepassingen van derden te personaliseren en om de effectiviteit van onze promotiecampagnes te bepalen.

Voor elk van de hierboven beschreven vormen van gebruik van uw gegevens waarvoor uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist is, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

Bevordering van veiligheid en beveiliging: we gebruiken persoonlijke informatie om accounts en gebruikersactiviteiten te verifiëren en om de veiligheid en beveiliging te bevorderen, zoals door het monitoren van fraude en het onderzoeken van verdachte of mogelijk illegale activiteiten of schendingen van onze voorwaarden of ons beleid. Deze verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang om de veiligheid van onze producten en diensten te helpen waarborgen.

 

DHI Netherlands heeft een aantal dochterondernemingen in verschillende jurisdicties. Elk van deze filialen verzamelt, verwerkt en bepaalt hoe uw persoonlijke informatie als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens wordt verwerkt om u te helpen de producten en diensten te leveren waar u om vraagt.

OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij stellen bepaalde persoonlijke informatie ter beschikking van strategische partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te leveren of ons te helpen bij het vermarkten van onze klanten. Persoonlijke informatie wordt door ons alleen gedeeld met deze bedrijven om onze producten, diensten en reclame te leveren of te verbeteren; deze informatie wordt niet gedeeld met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Dienstverleners

Wij delen persoonlijke informatie met bedrijven die namens ons diensten verlenen, zoals websitehosting, e-maildiensten, marketing, sponsoring van sweepstakes, prijsvragen en andere promoties, auditing, betalingsverwerking, het uitvoeren van klantorders, gegevensanalyse, het verlenen van klantenondersteuning, het uitvoeren van klantonderzoek en tevredenheidsonderzoeken en andere diensten die helpen bij de verkoop van onze producten en diensten. Deze bedrijven zijn verplicht om uw informatie te beschermen en kunnen zich overal bevinden waar wij actief zijn.

Zakelijke relaties en zakelijke transacties

We kunnen persoonlijke informatie delen met alle aan de DHI Group gelieerde ondernemingen. In het geval van een fusie, reorganisatie, overname,  joint venture, overdracht, spin-off  of verkoop of vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf, inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures, kunnen wij alle persoonlijke informatie overdragen aan de relevante derde partij.

Wettelijke naleving en veiligheid

Het kan bij wet of als gevolg van juridische procedures, rechtszaken of verzoeken van openbare of overheidsinstanties binnen of buiten het land waar u woont, noodzakelijk zijn voor ons om persoonlijke informatie vrij te geven. We kunnen ook persoonlijke informatie openbaar maken als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is met het oog op de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang.

We kunnen ook persoonlijke informatie openbaar maken als we te goeder trouw vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijze noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en beschikbare rechtsmiddelen in te zetten, onze algemene voorwaarden af te dwingen, fraude te onderzoeken of onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

UW RECHTEN

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie accuraat, volledig en up-to-date is. Afhankelijk van waar u woont, kunt u de hieronder beschreven rechten hebben.

U hebt het recht op toegang tot, correctie of verwijdering van de persoonlijke informatie die wij verzamelen. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen of de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd en gestandaardiseerd formaat te ontvangen. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij u om informatie vragen om ons in staat te stellen uw identiteit en het recht op toegang tot dergelijke informatie te bevestigen en u de persoonlijke informatie die wij bijhouden, op te zoeken en te verstrekken. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of wettelijke vereisten ons toestaan of vereisen dat we weigeren om sommige of alle persoonlijke informatie die we bijhouden, te verstrekken of te verwijderen.

U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Onze producten en diensten, met inbegrip van onze websites en digitale media-eigenschappen, kunnen links bevatten naar of de mogelijkheid voor u om toegang te krijgen tot websites, producten en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor de informatie of inhoud van hun producten en diensten. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door ons wordt verzameld. Wij raden u aan het privacybeleid van derden te lezen voordat u overgaat tot het gebruik van hun websites, producten of diensten.

INFORMATIEBEVEILIGING, -INTEGRITEIT EN -BEHOUD

Het is belangrijk dat u voorzorgsmaatregelen neemt om uw DHI Netherlands producten, accountgegevens en computers of andere apparaten te beschermen tegen onbevoegde toegang tot uw DHI Netherlands producten. Als u van mening bent dat de veiligheid van uw account of persoonlijke informatie in gevaar is gebracht, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Wees u ervan bewust dat, ondanks onze inspanningen, geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is. In het geval van een inbreuk op de beveiliging zullen wij u en de juiste autoriteiten onmiddellijk op de hoogte brengen indien de wet dit vereist.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of wettelijk is toegestaan.

KINDEREN

We zullen niet bewust persoonlijke identificatiegegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen of gebruiken zonder toestemming van de ouders. Als we vernemen dat we de persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld en we zullen stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Neem onmiddellijk contact met ons op als u merkt dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt.

 

OVERDRACHT, OPSLAG EN VERWERKING VAN INFORMATIE WERELDWIJD

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens delen met onze partners, aan DHI Netherlands gelieerde bedrijven en dienstverleners, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan en/of toegankelijk worden gemaakt vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke omstandigheden gaan wij modelcontractbepalingen aan zoals aangenomen door de Europese Commissie, of gaan wij uit van alternatieve rechtsgrondslagen zoals het Privacy Shield, indien van toepassing, of bindende bedrijfsregels wanneer onze partners of dienstverleners een dergelijk intern beleid hebben aangenomen dat is goedgekeurd door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze Privacyverklaring periodiek wijzigen om gelijke tred te houden met onder andere nieuwe technologieën, industriepraktijken en wettelijke vereisten. Wij verwachten dat de meeste van deze veranderingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Alle niet-materiële wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van een bijgewerkte privacyverklaring. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin wijzigingen in de privacyverklaring ingrijpender kunnen zijn. In dergelijke gevallen zullen wij u ofwel een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen doen toekomen voordat deze van kracht worden, ofwel door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen.

Uw voortgezet gebruik van onze producten en diensten na de ingangsdatum van de Privacyverklaring betekent dat u de herziene Privacyverklaring accepteert. Als u niet akkoord gaat met de herziene Privacyverklaring, gelieve geen gebruik te maken van onze producten of diensten en contact met ons op te nemen om een door u aangemaakte account te sluiten.

CONTACT VS

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de implementatie ervan, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres

gdpr@dhinetherlands.com

Chat with us via whatsapp

Chat with us via whatsapp